INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Fabryka Maszyn i Urządzeń „OMAG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzezince przy ul. Górniczej 8, 32-600 Oświęcim (dalej: Spółka) przetwarza dane osobowe. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w niniejszym dokumencie.

Zachęcamy do uważnego zapoznania się z jego treścią.

 

1.    Źródło danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy:

ü  bezpośrednio i/lub

ü  ze źródeł publicznie dostępnych tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stron internetowych, publicznych profili na portalach społecznościowych i/lub

ü  firm/agencji zewnętrznych, które na podstawie zawartych z nami umów przekazały nam Pani/Pana dane.

2.    Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Fabryka Maszyn i Urządzeń „OMAG” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzezince  przy ul. Górniczej 8, 32-600 Oświęcim NIP: PL 549-00-19-497 Regon: 070416743 KRS: 0000081454 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 2.500.000.zł. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Fabryka Maszyn i Urządzeń „OMAG” Sp. z o.o. Brzezinka, ul. Górnicza 8, 32-600  Oświęcim, email: rodo@omag.pl lub tel. +48338430081.

3.    Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

ü  na podstawie Pani/Pana zgody, w celu wskazanym w takiej zgodzie i/lub

ü  na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą handlową w celu zawarcia umowy i/lub

ü  na podstawie umowy, którą Pani/Pan zawarliście ze Spółką w celu określonym w umowie lub wynikającym z umowy i/lub

ü  na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Spółce i/lub

ü  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki.

Przez prawnie uzasadniony interes należy rozumieć m.in. utrzymywanie relacji biznesowych, oferowanie produktów i usług bezpośrednio, marketing produktów lub usług, archiwizowanie danych osobowych, które następuje po wygaśnięciu umowy.

4.    Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Jako Administrator, przetwarzamy następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

ü  imię, nazwisko,

ü  numer telefonu,

ü  adres e-mail,

ü  stanowisko służbowe,

ü  nazwa firmy.

Jednocześnie informujemy, że nie przetwarzamy szczególnych kategorii Pani/Pana danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, tj.: nie przetwarzamy danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych, w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby, a także danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

5.    Odbiorcy danych osobowych

Jako Administrator, możemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

ü  zaufanym podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu tj. m.in. podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową, podmiotom świadczącym usługi agencyjne lub pośrednictwa sprzedaży, agencjom marketingowym, spółkom informatycznym lub innym podmiotom wspierającym naszą działalność,

ü  pracownikom i współpracownikom Administratora, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych,

6.    Transfer danych osobowych do państwa trzeciego

Jako Administrator nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7.    Okres przechowywania danych osobowych

Jako Administrator, przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane. W przypadku:

ü  wyrażonej zgody - do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

ü  zawarcia umowy - przez czas niezbędny do jej wykonania, a następnie w innych, zgodnych z prawem celach, np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, czyli przez okres wskazany w przepisach prawa,

ü  archiwizacji danych osobowych, która następuje po wygaśnięciu umowy - przez okres wskazany przepisami prawa,

ü  wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa do momentu wypełnienia przez Spółkę, obowiązków wynikających z przepisów prawa,

ü  realizowania prawnie uzasadnionych interesów - do momentu ich wypełnienia lub wniesienia Pani/Pana sprzeciwu.

8.    Dostęp do danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

ü  dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

ü  sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

ü  usunięcia Pani/Pana danych osobowych oraz bycia zapomnianym,

ü  ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

ü  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

ü  przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

ü  wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych,

ü  wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

ü  kontakt e-mailowy pod adresem: rodo@omag.pl

ü  kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Fabryka Maszyn i Urządzeń „OMAG” Sp. z o.o. Brzezinka, ul. Górnicza 8, 32-600 Oświęcim.

9.    Wymóg podania danych osobowych

Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy, w niektórych przypadkach, ponieważ wymaga tego przepis prawa lub jest to niezbędne do zawarcia umowy. Zastrzegamy również, że w przypadku braku lub odmowy podania danych osobowych, możemy odmówić zawarcia z Panią/Panem umowy lub rozwiązać taką umowę, jeżeli wyrazi Pani/Pan sprzeciw w zakresie przetwarzania tych danych.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym do profilowania. U Administratora każdą decyzję, dotyczącą Pani/Pana danych osobowych podejmuje człowiek. Wykorzystywane narzędzia teleinformatyczne do przetwarzania danych osobowych nie działają w sposób zautomatyzowany (np. przez algorytmy komputerowe), a ostateczną decyzję podejmuje zawsze nasz upoważniony pracownik.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych nie dokonujemy profilowania, w tym znaczeniu, że nie wykorzystujemy danych osobowych do oceny Pani/Pana cech, takich, jak przykładowo: analizy lub prognozy efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, zainteresowań, wiarygodności lub przemieszczania się.

 

Z poważaniem,

Zespół OMAG